Poznań, 23.08.2021

 Szanowni Państwo,

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna i zależy nam, by współpracując z nami czuli się Państwo bezpiecznie.  EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowana Placówka Edukacji Ustawicznej dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w obowiązującym od 25.05.2018 roku Rozporządzenia RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i w jaki sposób można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowana Placówka Edukacji Ustawicznej,  ul. Owsiana 4/1, 61-667 Poznań, EGON: 302215474, NIP: 9720981605.

Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Owsiana 4/1, 61-667 Poznań, za pośrednictwem kontaktu mailowego pod adresem: kursy@efib.pl lub telefonicznie: 694 655 766.

 1. W jakim celu EFIB będzie przetwarzała dane osobowe i na jakiej podstawie?
 1. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • przesyłania Newslettera;
 • wysyłania informacji handlowych przez EFIB podjęcia kontaktu i   realizacji   zgłoszeń   wynikających   z   formularzy kontaktowych;
 • prowadzenia rejestracji na szkolenia, warsztaty, konsultacje i zajęcia grupowe
 • dostarczania usług za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu komunikacji z Państwem marketingowym, polegającym na prowadzeniu kampanii reklamowych i innych podobnych działań związanych ze sprzedażą produktów i usług oferowanych przez EFIB

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  podjęcia przez EFIB  działań, o których mowa powyżej.

2. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest, gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu:

 • zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków;
 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
 • wydania dokumentów min.: certyfikatu /zaświadczenia/ legitymacji

Dotyczy to w szczególności umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu oraz działań podejmowanych przed zawarciem umowy za pośrednictwem sieci Internet lub poczty elektronicznej.

3. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest dla celów wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na EFIB w celu: dokonywania niezbędnych rozliczeń finansowych związanych ze świadczoną przez EFIB usługą;

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym z powyższych celów jest dobrowolne, jednakże niezbędne do  podjęcia przez  EFIB  działań, o których mowa powyżej. 

 1. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas wysyłania zgłoszenia na kurs/szkolenie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.efib.pl, korespondencji e-mail, rozmowy telefonicznej, wiadomości za pośrednictwem Facebook, a także później, w związku z przeprowadzoną rekrutacją kursantów na kurs/szkolenie/konsultacje/zajęcia grupowe.

 1. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

W celu wykonania usług, EFIB posiada prawo do przekazywania  danych osobowych innym podmiotom, tj.:

 • osobom upoważnionym przez EFIB – takich, jak pracownicy i współpracownicy EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowanej Placówki Edukacji Ustawicznej, którym dostęp do danych osobowych jest niezbędny aby wykonać swoje obowiązki związane z wykonaniem zawartych umów;
 • osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędowi Skarbowemu itp.;
 • podmiotom przetwarzającym, z którymi EFIB zawarł odpowiednie umowy;
 • innym odbiorcom danych, tj. bankom, kurierom, kancelariom prawnym itp., którym EFIB powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 • EFIB przy każdym udostępnieniu danych osobowych bada podstawę prawną takiego udostępnienia.
 1. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowanej Placówki Edukacji Ustawicznej EFIB w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do informacji o tym, jakie dane dotyczące j osoby są przetwarzane przez EFIB oraz do uzyskania kopii tych danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne.

Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, tj. (i) kiedy dane osobowe zebrane przez EFIB przestają jej być potrzebne do celów, o których byłeś informowany, (ii) kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (iii) o ile EFIB nie ma prawa przetwarzać  danych na innej podstawie prawnej,(iv) jeżeli dane osobowe były EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowanej Placówki Edukacji Ustawicznej, przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego.

Prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli żądania aby EFIB przesłała  dane osobowe innemu administratorowi danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub EFIB nie potrzebuje już określonych danych osobowych, albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń) EFIB nie dokonywał na  danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.

Prawo do sprzeciwu, gdy EFIB przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów EFIB takich, jak m.in. prowadzenie działań marketingowych.

Konsekwencją sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu przez Administratora.

Prawo do wycofania zgody przysługuje Ci w każdym czasie w zakresie wszystkich udzielonych wcześniej zgód.

Informujemy również, iż w każdej chwili mogą Państwo nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Gwarantujemy, że Administrator zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 1. Pozostałe informacje

Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że EFIB narusza przepisy RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Aby zawrzeć umowę z EFIB niezbędne jest podanie przez Państwa danych osobowych. Jeżeli nie podasz EFIB swoich danych osobowych, EFIB nie będzie mogła zawrzeć z Państwem umowy.

 1. Jak długo przechowywane są państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny dla celów, dla których dane są przetwarzane przez okres:

 • realizacji usługi
 • realizacji umowy, jeżeli taka została zawarta
 • do czasu cofnięcia zgody przez osobę uprawnioną – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody;

Poza powyższymi okresami EFIB przechowuje dane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej, przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, a także wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności, choć nie wyłącznie z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

 EFIB dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym w oparciu  o profilowanie.

Oznacza to, że EFIB będzie przetwarzał Państwa dane osobowe uwzględniając Państwa cechy, zachowani lub preferencje. W ten sposób EFIB dostosuje skierowane do Państwa oferty handlowe, które odpowiadają Państwa potrzebom i zainteresowaniom;

Pozdrawiamy,

EFIB TEAM

OPINIE O SZKOLENIACH

Współpracujemy