REGULAMINY AKREDYTOWANEJ PLACÓWKI EDUKACJI

1.  SZKOLEŃ

2. KURSÓW

1. REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. W celu przystąpienia do szkolenia kandydat zobowiązany jest do dnia rozpoczęcia zajęć spełnić następujące warunki:
  1. dostarczyć przedstawicielowi Efib wypełnione zgłoszenie udziału w szkoleniu w formie elektronicznej i pisemnej,
  2. dostarczyć dokument potwierdzający jego wykształcenie,
  3. dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  4. dostarczyć przedstawicielowi Efib podpisane oświadczenia, o których mowa w art. 2 niniejszego Regulaminu
  5. dokonać opłaty za szkolenie w kwocie wartości warsztatu lub doszkolenia na rachunek bankowy organizatora Efib. Numer rachunku bankowego 87 1140 2004 0000 3702 7369 1132,
  6. uiścić całą opłatę za rozpoczynające się szkolenie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia,
  7. dostarczyć oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu oraz że ćwiczy na własną odpowiedzialność,
 2. Kandydat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć szkolenia zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenia, w których:
  1. potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu szkoleń i akceptuje go w całości,
  2. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji warsztatów i doszkoleń rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/97 poz. 883,
  3. wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204. w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji warsztatów i doszkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/97 poz. 883,
 3. O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów na szkolenie decyduje kolejność wpływu wpłaty na rachunek Efib.
 4. Warunkiem ukończenia szkolenia jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz poprowadzenie fragmentu zajęć.
 5. Uczestnik szkolenia powinien posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie indywidualne lub pakietowe) na czas trwania szkolenia.
 6. W przypadku braku posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważnego
  w czasie trwania szkolenia, uczestnik przystępuje do zajęć na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się nie wysuwać roszczeń wobec Organizatora szkoleń Efib w powyższym
 7. Organizator Efib zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych szkoleń w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Efib gwarantuje pełny zwrot wpłaty na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 8. Uczestnicy szkoleń mają obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu szkoleń. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu szkoleń organizator może nie dopuścić uczestnika do udziału w zajęciach.
 9. Uczestnicy szkoleń mają obowiązek wykonywania wszystkich poleceń i zadań zleconych przez prowadzących zajęcia. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może skutkować wydaleniem uczestnika z zajęć prowadzonych w ramach szkoleń.
 10. Organizator Efib w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i programie szkoleń, osób prowadzących oraz ewentualnych zmian terminów, warunków i miejsc zajęć doszkoleń. O powyższych zmianach oraz ich przyczynie uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.
 11. Obecność uczestników na zajęciach szkoleń jest obowiązkowa. W przypadku opuszczenia któregokolwiek dnia szkolenia uznaje się za nieukończony.
 12. W przypadku opuszczenia przez uczestnika któregoś dnia zajęć ukończenie szkolenia jest możliwe pod warunkiem odbycia przez uczestnika dodatkowych zajęć (odpłatnie) w ramach najbliższej edycji szkolenia, tak aby zsumowana frekwencja uczestnika na wszystkich zajęciach wynosiła 100%. Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe jest określana w oparciu o cenę szkoleń w ramach edycji, w której się one odbywają. Wysokość opłaty za dodatkowe zajęcia jest proporcjonalna do ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, potrzebnych do uzyskania przez uczestnika wymaganej frekwencji na poziomie  100%.
 13. Koszty szkoleń nie obejmują kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestnika. Powyższe koszty uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 14. Podczas szkoleń zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających. Przebywanie na zajęciach szkoleń w stanie nietrzeźwości lub odurzenia jest surowo wzbronione, pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć.
 15. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przestrzegania regulaminów obiektów, w których odbywają się szkolenia.
 16. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu przed ich rozpoczęciem, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji z kursu przedstawicielowi Efib. Brak pisemnej rezygnacji spowoduje pełne obciążenie uczestnika kosztami szkolenia.
 17. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu zwrotu wpłaty dokonuje się po potrąceniu kosztów.
 18. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia zwrot opłaty za szkolenie nie przysługuje.
 19. W przypadku wpisania w formularzu zgłoszenia błędnych danych osobowych, na podstawie których zostanie wystawiony certyfikat zawierający te same błędne dane, uczestnik wnioskujący o wystawienie dokumentów z poprawionymi danymi zostanie obciążony opłatą w wysokości 80 zł za wydanie każdego certyfikatu o ukończeniu szkolenia.
 20. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów dokumentów wydanych przez Efib za wystawienie duplikatów zostanie naliczana opłata w wysokości 100 zł za każdy certyfikat o ukończeniu szkolenie.
 21. Nieodebranie przez uczestnika szkolenia dokumentów w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia skutkuje przeniesieniem ich do archiwum i wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną płatną przy ich wydaniu w wysokości 50 zł za każdy kolejny rozpoczęty rok.
 22. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach szkolenia w formie papierowej lub elektronicznej stanowią własność Efib, a opłata za nie jest bezzwrotna.
 23. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć szkolenia bez zgody Efib.
 24. Zabrania się również wykorzystywania materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej bez pisemnej zgody Efib. Materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla uczestników, podlegają pełnej ochronie praw autorskich. Publiczne ich odtwarzanie, zwielokrotnianie w całości lub części, publikowanie oraz jakakolwiek inna forma płatnej lub nieodpłatnej dystrybucji będzie karana zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec osoby bezprawnie wykorzystującej materiały szkoleniowe lub dokonującej bezprawnej rejestracji szkolenia zostaną podjęte stosowne kroki prawne.
 25. Ustalone na dzień zawarcia (podpisania regulaminu) stawki opłat podlegają rokrocznie waloryzacji o stopień wzrostu cen towarów i usług.
 26. Dostęp do materiałów w formie elektronicznej jest aktywny podczas szkolenia oraz przez 3 dni po jego zakończeniu.
 27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem szkoleń stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 28. Wszelkie kwestie sporne oraz inne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu będą  przez Strony załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia  spór rozstrzygać będzie  właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

2. REGULAMIN KURSÓW INSTRUKTORA I TRENERA 

1. Kursy Instruktora i Trenera organizowane przez Efib dzielą się na część teoretyczną e-learning oraz część specjalistyczną.
2. W celu przystąpienia do kursu Instruktora lub kursu Trenera kandydat zobowiązany jest na 5 dni przed rozpoczęciem kursu spełnić następujące warunki:
a. dostarczyć przedstawicielowi Efib wypełnione i własnoręcznie podpisane oryginały zgłoszenia udziału w kursie Instruktora lub w kursie Trenera,
b. dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego jego wykształcenie średnie w formie papierowej (w niektórych przepadkach jest możliwe ponadgimnazjalne – wcześniejszy kontakt),
c. przedłożyć zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikało, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w kursie Instruktora lub w kursie Trenera,
d. dostarczyć przedstawicielowi Efib podpisane oświadczenia, o których mowa w art. 3 Regulaminu kursu,
e. załączyć trzy zdjęcia legitymacyjne,
f. dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1500 złotych na rachunek bankowy organizatora Efib. Numer rachunku bankowego 87 1140 2004 0000 3702 7369 1132,
g. uiścić całą opłatę za rozpoczynającą się część kursu Instruktora lub Trenera najpóźniej do dnia jego rozpoczęcia.
3. Kandydat przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu Instruktora lub kursu Trenera zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenia, w których:
a. potwierdzi, że zapoznał się z treścią Regulaminu kursów i akceptuje go w całości,
b. wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji kursu w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133/97 poz. 883,
c. wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji kursu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204.
4. W przypadku niedostarczenia przez uczestnika kursu Instruktora lub kursu Trenera zaświadczenia lekarskiego braku przeciwwskazań zdrowotnych, którym mowa w art. 2 Regulaminu kursów, wynikającego z przyczyn od niego niezależnych, kursant może przystąpić do pierwszych zajęć kursu Instruktora lub kursu Trenera pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, iż jest osobą zdrową, nie ma przeciwwskazań do wysiłku fizycznego i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność oraz zobowiązuje się dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie na kolejne zajęcia kursu Instruktora lub kursu Trenera.
5. Niedostarczenie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub wymaganych dokumentów opisanych w art. 2 Regulaminu kursu lub oświadczeń wymienionych w art.3 Regulaminu kursu lub niedokonanie całości wpłat w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa kursanta w kolejnych zajęciach lub niedopuszczeniem do egzaminu końcowego w ramach kursu Instruktora lub kursu Trenera.
6. O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów na kurs Instruktora lub kurs Trenera decyduje kolejność wpływu wpłaty na rachunek Efib.
7. Część teoretyczna e-learnig kursu Instruktora lub Trenera kończy się egzaminem pisemnym obejmującym zagadnienia z poszczególnych bloków tematycznych szkolenia.
8. Kursant dokonując zapisu na część teoretyczną kursu Instruktora w formie e-learningu obliguje się przystąpić do egzaminu w określonym z góry terminie. Nie jest dopuszczalna jednostronna zmiana terminu przystąpienia do egzaminu przez kursanta.
9. Materiały do nauki z części ogólnej e-learningowej udostępniane są na około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu.
10. Każdemu uczestnikowi kursu Instruktora lub Trenera w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, zarówno w części teoretycznej kursu jak i części specjalistycznej kursu, przysługuje uprawnienie do przystąpienia do dwóch egzaminów poprawkowych. Pierwsza poprawa egzaminu musi odbyć się w przeciągu roku od pierwszego terminu. W przypadku nieuzyskania przez uczestnika kursu pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego w pierwszym terminie, drugi termin poprawkowy zostanie wyznaczony z następną edycją kursu.
11. W przypadku niezaliczenia egzaminu końcowego ze specjalizacji (który składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej) w części teoretycznej – termin egzaminu na wniosek kursanta może zostać wyznaczony w terminie wcześniejszym niż następna edycja kursu specjalizacji. Egzamin odbędzie się w online lub siedzibie Efib w godzinach jego pracy.
12. Organizator kursu ustala termin i miejsce egzaminu poprawkowego kursu Instruktorskiego lub Trenera na zasadach wyżej określonych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie przez uczestnika kursu opłaty w wysokości 150 zł przy pierwszym terminie egzaminu poprawkowego, 199 zł przy drugim terminie egzaminu poprawkowego części teoretycznej kursu Instruktora oraz 240 zł przy pierwszym terminie egzaminu poprawkowego i 290 zł przy drugim termin egzaminu poprawkowego części specjalistycznej kursu Instruktora lub kursu Trenera.
W przypadku kursów modułowych, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie przez uczestnika kursu opłaty w wysokości 299 zł, 349 zł przy pierwszym terminie egzaminu poprawkowego i 399 zł przy drugim terminie egzaminu poprawkowego. Kursant ma prawo wnioskować o egzamin indywidualny w terminie innym niż określa regulamin. Wówczas koszt takiego egzaminu wynosi 499 zł. Przy pierwszym terminie egzaminu poprawkowego, 549 zł, przy a drugim terminie egzaminu poprawkowego 599 zł.
13. W przypadku nieprzystąpienia uczestnika kursu Instruktora lub Trenera do egzaminu w pierwszym, wyznaczonym terminie, może on przystąpić do egzaminu w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 150 zł za pierwszy termin egzaminu poprawkowego, 199 zł za drugi termin egzaminu poprawkowego za część teoretyczną kursu Instruktora lub 240 zł za pierwszy termin egzaminu poprawkowego i 290 zł za drugi termin egzaminu poprawkowego części specjalistycznej kursu Instruktora oraz kursu Trenera. W uzasadnionych przypadkach, w oparciu o wniosek uczestnika kursu, Organizator Efib zastrzega sobie prawo jednostronnego odstąpienia lub częściowej bonifikaty opłat za egzaminy poprawkowe.
14. W przypadku ukończenia części specjalistycznej (lub teoretycznej) kursu Instruktora lub Trenera kursant zobligowany jest do zrealizowania części teoretycznej (lub specjalistycznej) w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu końcowego części specjalistycznej (lub teoretycznej) kursu. Jeżeli uczestnik nie przystąpi do części teoretycznej (lub specjalistycznej) w tym czasie, to aby zdobyć kwalifikacje Instruktorskie musi ponownie przystąpić do egzaminu z zaliczonej specjalistycznej (lub teoretycznej) części kursu. Udział w egzaminie jest płatny: odpowiednio 199 zł część teoretyczna, 270 zł część specjalistyczna. Kursantowi przysługują do egzaminu terminy poprawkowe na zasadach wg punktu 16 regulaminu.
15. Możliwa jest ponowna analiza wyników egzaminu na pisemny wniosek kursanta, po uprzednim wniesieniu opłaty za analizę w wysokości 500 zł. W przypadku gdy ocena nie ulegnie zmianie egzaminowany ponosi koszty analizy, w przypadku gdy ocena zostanie zmieniona opłata zostanie zniesiona.
16. W przypadku gdy kurs jest refundowany przez instytucje zewnętrzne do ceny standardowej dolicza się 499 zł opłaty za dodatkowe prace administracyjne.
17. W przypadku kursu Instruktora Hipoterapii warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu końcowego jest odbycie minimum 30 godzin praktyk w wybranym ośrodku hipoterapeutycznym oraz dostarczenie przedstawicielowi Organizatora najpóźniej na 7 dni przed datą egzaminu końcowego oryginału karty praktyk.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Efib gwarantuje pełny zwrot wpłaty na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
19. Uczestnicy kursu Instruktora lub kursu Trenera mają obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu kursu. W przypadku naruszenia zapisów Regulaminu kursu organizator może nie dopuścić uczestnika do udziału w kolejnych zajęciach.
20. Uczestnicy kursu Instruktora lub kursu Trenera mają obowiązek wykonywania wszystkich poleceń i zadań zleconych przez prowadzących zajęcia. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może skutkować wydaleniem kursanta z prowadzonych w ramach kursu Instruktora lub kursu Trenera zajęć.
21. Organizator Efib w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i programie kursu Instruktora lub kursu Trenera, osób prowadzących oraz ewentualnych zmian terminów, warunków i miejsc zajęć kursu Instruktora. O powyższych zmianach oraz ich przyczynie uczestnicy kursu Instruktora lub kursu Trenera zostaną niezwłocznie poinformowani w formie mailowej.
22. Obecność uczestników na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu Instruktora lub kursu Trenera jest obowiązkowa. Minimalna frekwencja uczestnika na zajęciach teoretycznych i praktycznych kursu Instruktora i kursu Trenera wynosi 80% i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu.
23. Opuszczenie przez uczestnika więcej niż 20% zajęć kursu Instruktora lub kursu Trenera stanowi podstawę do niedopuszczenia kursanta do egzaminu końcowego w pierwszym terminie. Przystąpienie uczestnika do egzaminu poprawkowego jest możliwe pod warunkiem odbycia przez kursanta dodatkowych zajęć (odpłatnie) w ramach najbliższej edycji kursu Instruktora lub kursu Trenera, tak aby zsumowana frekwencja uczestnika na wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych wynosiła co najmniej 80%. Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe jest określana w oparciu o cenę kursu Instruktora lub kursu Trenera w ramach edycji, w której się one odbywają. Wysokość opłaty za dodatkowe zajęcia jest proporcjonalna do ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, potrzebnych do uzyskania przez uczestnika kursu wymaganej frekwencji na poziomie co najmniej 80%.
24. W przypadku nieuzyskania przez uczestnika kursu frekwencji na minimalnym poziomie 80% we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych kurs Instruktorski lub kurs Trenera uznaje się za niezaliczony, zgodnie z zapisem artykułu 25. Regulaminu kursu.
25. Artykuły 23 i 24 niniejszego Regulaminu nie dotyczą części teoretycznej kursu Instruktora prowadzonej w formie e-learningu.
26. Koszty kursu Instruktora i kursu Trenera nie obejmują kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestnika. Powyższe koszty uczestnik ponosi we własnym zakresie.
27. Podczas kursów Instruktora i kursów Trenera zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu
i zażywania środków odurzających. Przebywanie na zajęciach kursu Instruktora i kursu Trenera w stanie nietrzeźwości lub odurzenia jest surowo wzbronione, pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć kursu.
28. Uczestnik kursu Instruktora i kursu Trenera zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przestrzegania regulaminów obiektów, w których odbywają się szkolenia.
29. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie Instruktora lub kursie Trenera przed jego rozpoczęciem, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej rezygnacji z kursu przedstawicielowi Efib. Brak pisemnej rezygnacji spowoduje pełne obciążenie uczestnika kosztami kursu Instruktora lub kursu Trenera.
30. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie Instruktora lub kursie Trenera zwrot zostanie dokonany po
potrąceniu kosztów.
31. W przypadku wpisania w formularzu zgłoszenia błędnych danych osobowych, na podstawie których zostanie wystawiona legitymacja instruktorska, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat zawierające te same błędne dane, kursant wnioskujący o wystawienie dokumentów z poprawionymi danymi zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł za wydanie nowych dokumentów: tj. legitymacji instruktora, zaświadczenia o ukończeniu kursu i certyfikatu, opłatą 120 zł za wydanie legitymacji instruktora, opłatą 80 zł za wydanie certyfikatu, opłatą 50 zł za zaświadczenia o ukończeniu kursu.
32. W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów dokumentów wydanych przez Efib za wystawienie duplikatów zostanie naliczana opłata w wysokości 120 zł za legitymację instruktorską, 80 zł za certyfikat, 50 zł za zaświadczenie o ukończeniu kursu.
33. Nieodebranie przez uczestnika kursu Instruktora lub kursu Trenera dokumentów w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia kursu skutkuje przeniesieniem ich do archiwum i wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną płatną przy ich wydaniu w wysokości 50 zł za każdy kolejny rozpoczęty rok.
34. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach kursu Instruktora lub kursu Trenera w formie papierowej lub elektronicznej stanowią własność Efib, a opłata za nie jest bezzwrotna.
35. Materiały, skrypty prezentacje, książki oraz inne pomoce naukowe udostępniane uczestnikom kursu nie stanowią jedynych źródeł materiału będącego przedmiotem egzaminu.
36. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć kursu Instruktora lub kursu Trenera bez zgody Efib.
37. Zabrania się również wykorzystywania materiałów szkoleniowych z kursu Instruktora lub kursu Trenera
w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej bez pisemnej zgody Efib. Materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla uczestników kursu Instruktora lub kursu Trenera, podlegają pełnej ochronie praw autorskich. Publiczne ich odtwarzanie, zwielokrotnianie w całości lub części, publikowanie oraz jakakolwiek inna forma płatnej lub nieodpłatnej dystrybucji będzie karana zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec osoby bezprawnie wykorzystującej materiały szkoleniowe lub dokonującej bezprawnej rejestracji kursu Instruktora lub kursu Trenera zostaną podjęte stosowne kroki prawne.
38. Dostęp do materiałów w formie elektronicznej jest aktywny podczas kursu oraz przez 3 dni po jego zakończeniu.
39. Ustalone na dzień zawarcia (podpisania regulaminu) stawki opłat podlegają rokrocznie waloryzacji o stopień wzrostu cen towarów i usług.
40. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem kursów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
43. Wszelkie kwestie sporne oraz inne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu będą przez Strony załatwiane polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszą umową (udział w szkoleniu/kursie) jest Magdalena Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EFIB, z siedzibą w Poznaniu, ul. Owsiana 4/1 (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kursy@efib.pl.
 2. Dane osobowe zawarte w umowie (udział w szkoleniu/kursie) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia niniejszej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszym postepowaniem jest:
  1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie zawarcia umowy;
  2. w celu podjęcia działań na żądanie Uczestnika przez zawarciem umowy (udział w szkoleniu/kursie), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. dane osobowe Uczestnika inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu zawarcia Umowy (udział w szkoleniu/kursie). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Uczestnika.
  4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator może ujawnić dane osobowe Uczestnika podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, edukacyjne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 4. Wykonawca posiada prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Uczestnika danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie zgody Uczestnika.
 5. Wykonawcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

  Organizator szkoleń:

  EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowana Placówka Edukacji Ustawicznej

  Ul. Owsiana 4/1, 61-667 Poznań

  NIP 972 098 16 05

OPINIE O SZKOLENIACH

Współpracujemy